ICONO A/S
Gammeltorv 6, 5.
DK-1457 København K

CVR 33 26 75 33

 

 

 

Peter Bysted
TEL +45 40 30 66 26
pby@icono.dk

Philip Egebak
TEL +45 20 23 93 35
peg@icono.dk

Charlotte Hauch
TEL +45 24 25 77 38
cha@icono.dk